Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de Commissie voor Onderwijs en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de correcte toepassing van de taalwetgeving.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands. Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering volg ik in het bijzonder de invoering van de verplichte inburgering in Brussel op. Dit is een heel belangrijk dossier, dat door het getalm van de Brusselse Gewestregering al heel wat vertraging heeft opgelopen.

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissie voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Brecht Warnez en Annabel Tavernier
1250 (2021-2022) nr. 3

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1240 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IX)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1117 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Samenwerkingsakkoord VDAB en Actiris 2022-2025 - Stand van zaken

van Annabel Tavernier aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
458 (2021-2022)

Actuele vraag over de overheveling van de Franstalige onthaalbureaus voor inburgering in Brussel naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de naleving van het samenwerkingsakkoord

van Annabel Tavernier aan minister Bart Somers
480 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 - Digitale applicatie 'Nederlands oefenen in Brussel'

van Annabel Tavernier aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
235 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over studietoelagen in het hoger onderwijs

van Brecht Warnez aan minister Ben Weyts
2788 (2021-2022)

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

van de Vlaamse Regering
1053 (2021-2022) nr. 1

Vraag om uitleg over de organisatie van de buitenschoolse opvang

van Steve Vandenberghe aan minister Ben Weyts
2754 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2