Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de Commissie voor Onderwijs en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de correcte toepassing van de taalwetgeving.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands. Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering volg ik in het bijzonder de invoering van de verplichte inburgering in Brussel op. Dit is een heel belangrijk dossier, dat door het getalm van de Brusselse Gewestregering al heel wat vertraging heeft opgelopen.

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissie voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1363 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1310 (2021-2022) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1278 (2021-2022) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Nederlandstalige kinderdagverblijven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Toewijzing gesubsidieerde contractuelen

van Annabel Tavernier aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
673 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Samenwerkingsakkoord VDAB en Actiris 2022-2025 - Stand van zaken (2)

van Annabel Tavernier aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
705 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Inventaris Nederlandsonkundige zorginstellingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van Annabel Tavernier aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
611 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid

van de Vlaamse Regering
1269 (2021-2022) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Katrien Partyka
1335 (2021-2022) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Johan Danen
1298 (2021-2022) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2